[1]
มหาสินไพศาลท., “บทบรรณาธิการ”, Panyapiwat Journal, vol. 8, no. 2, Aug. 2016.