1.
จันทร์สนามว, หิรัญคำภ, หงษ์คำมีม, สำราญรื่นอ. ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นและพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของร้านอาหารประเภทบริการตนเองในจังหวัดชัยภูมิ. Panyapiwat Journal [Internet]. 27Apr.2018 [cited 14Nov.2019];10(1):29-0. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120647