1.
เทพประสิทธิ์พ, เจษฎาลักษณ์ว. ความสามารถในการพัฒนาตนเองที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ผ่านบุคลิกภาพแบบประนีประนอมของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน. Panyapiwat Journal [Internet]. 27Apr.2018 [cited 24Oct.2019];10(1):107-20. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120664