1.
วริศจันทร์เปล่งร, สตะเวทินป, หาญพงศ์พันธุ์พ. การใช้ภาษาเพื่อการโฆษณาในนิตยสารวัยรุ่น. Panyapiwat Journal [Internet]. 27Apr.2018 [cited 15Oct.2019];10(1):144-58. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120668