1.
มหาสินไพศาลรด. บทบรรณาธิการ. Panyapiwat Journal [Internet]. 29Apr.2018 [cited 17Nov.2019];10(1). Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/120909