1.
มหาสินไพศาลท. แนวคิด Circular Economy เพื่อสังคมโลกที่ยั่งยืน. Panyapiwat Journal [Internet]. 26Apr.2019 [cited 23Sep.2019];11(1). Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/185314