1.
กุลจิตต์เจือวงศ์ศ. โทรทัศน์ดิจิทัล: ประโยชน์ต่อผู้ชม อุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย และผลกระทบต่อสังคม. Panyapiwat Journal [Internet]. 1 [cited 23Oct.2019];5:280-98. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/20117