1.
ภานุภ์คนันท์ช, ณ ปทุมศ, ลักษิตามาศป. การพัฒนาตัวแบบกลยุทธ์การตลาดบริการ เพื่อสร้างคุณค่าการรับรู้อาหารไทยประยุกต์สู่ตลาดอาเซียน. Panyapiwat Journal [Internet]. 31Aug.2015 [cited 18Oct.2019];7(2):26-8. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/39114