1.
มหาสินไพศาลท. บทบรรณาธิการ. Panyapiwat Journal [Internet]. 29Dec.2015 [cited 20Sep.2019];7. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/44587