1.
ชาญวิจิตรช, พสุนนท์ป. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันอุดมศึกษาเอกชน. Panyapiwat Journal [Internet]. 31Aug.2016 [cited 15Dec.2019];8(2):100-1. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65651