1.
เพ็ญศิริกุลส. ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค ความเครียดในการทำงานต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวก. Panyapiwat Journal [Internet]. 31Aug.2016 [cited 12Dec.2019];8(2):111-2. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65652