1.
อัตถากรส. การจัดการ: องค์ความรู้และการพัฒนาตัวแบบทางทฤษฎี. Panyapiwat Journal [Internet]. 31Aug.2016 [cited 11Dec.2019];8(2):215-26. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65662