1.
มหาสินไพศาลท. บทบรรณาธิการ. Panyapiwat Journal [Internet]. 31Aug.2016 [cited 11Dec.2019];8(2). Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/65671