1.
กิตติเมธีกุลน, ตระกูลอินทร์ภ, แสงชัยน. ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงโครงสร้างต่อความตั้งใจซื้อสินค้าในห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดหนองคายของผู้บริโภคชาวลาว. Panyapiwat Journal [Internet]. 31Aug.2017 [cited 23Oct.2019];9(2):12-6. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97819