1.
ชาญวิจิตรช, เจษฎาลักษณ์ว. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำงานของทีมด้านความคล้ายคลึงกันที่มีต่อทีมงานที่มีประสิทธิภาพในหน่วยงานทางการศึกษา. Panyapiwat Journal [Internet]. 31Aug.2017 [cited 13Nov.2019];9(2):95-06. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97871