1.
แซ่ติ่มส. PAYMENT GATEWAY: หัวใจระบบชำระเงินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. Panyapiwat Journal [Internet]. 31Aug.2017 [cited 21Nov.2019];9(2):254-66. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pimjournal/article/view/97916