ISSN 1906-7658

     วารสารปัญญาภิวัฒน์ (PANYAPIWAT JOURNAL) ได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบันเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นวารสารที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

     กำหนดพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับแรก เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่สอง เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่สาม เดือนกันยายน-ธันวาคม)

     เผยแพร่ในเว็บไซต์ http://journal.pim.ac.th

Vol 9 No 2 (2017): May-August

Published: 2017-08-31

บทบรรณาธิการ

ทิพย์พาพร มหาสินไพศาล

สารบัญ

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา

จุฑามณี ไกรคุณาศัย, กุลชลี จงเจริญ, สังวรณ์ งัดกระโทก, พรอัญชลี พุกชาญค้า

171-184

การประยุกต์ใช้องค์ประกอบของเกมในกิจกรรม CSR: กรณีศึกษาธนาคารขยะ

สุอัมพร ปานทรัพย์, ปณต คงคาหลวง, พรรณเชษฐ ณ ลำพูน

197-207

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตกล้วยหอมของเกษตรกรในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

อรพิมพ์ สุริยา, เฉลิมพล จตุพร, พัฒนา สุขประเสริฐ, สุวิสา พัฒนเกียรติ

208-218

View All Issues

Indexed in tci