วารสารปัญญาภิวัฒน์

ISSN 1906-7658

     วารสารปัญญาภิวัฒน์ (PANYAPIWAT JOURNAL) ได้ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ปัจจุบันเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai-Journal Citation Index Centre) กลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นวารสารที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)

     กำหนดพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ (ฉบับแรก เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่สอง เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่สาม เดือนกันยายน-ธันวาคม)

     เผยแพร่ในเว็บไซต์ http://journal.pim.ac.th


Indexed in tci

Announcements

 

PIM Magazine

 
pimmagazine_512  
Posted: 2014-07-25
 

ประชาสัมพันธ์การรับบทความ

 
banner_e-journal_v2-01_512  
Posted: 2017-01-22 More...
 
More Announcements...

Vol 9, No 2 (2017): May-August


Cover Page