Published: 2013-10-01

การพัฒนารููููปแบบความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม

ดวงทิพย์ วิบูลย์ศักดื์ชัย, จารุวรรณ สกุลคู, อัจฉรา วัฒนาณรงค์, ราชยันย์ บุญธิมา

39-54