Vol 5, No 1 (2013)

July - December

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

กรอบความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออกและลาตินอเมริกา pdf
จิรวรรณ ดีประเสริฐ

บทความวิจัย

ความสำเร็จของการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนถนนคนเดินกาดกองต้า จ.ลำปาง pdf
ดวงพร พุทธวงศ์, ทรายทอง อุ่นนันกาศ 1-16
การยอมรับและพฤติกรรมการเลียนแบบทางวัฒนธรรมจากสื่อบันเทิงเกาหลีของวัยรุ่นไทย pdf
ปภังกร รีดาชัชวาล, ไฉไล ศักดิวรพงศ์, สากล สถิตวิทยานันท์ 17-30
การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของวัดในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ pdf
อารีย์ นัยพินิจ, ฐิรชญา มณีเนตร, ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, ภัทรพงษ์ เกริกสกุล 31-40
การพัฒนารูปแบบการบริหารเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา pdf
สุรเดช ปนาทกูล 54-69
ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย pdf
โสพิศ คำนวนชัย 70-82
The Effect of Product Involvement on Thai Customers' Willingness to Buy Private Label Brands pdf
Ashraful Alam Siddique 97-107
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยวิธีวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบโลจิสติค pdf
นิธิภัทร กมลสุข, วรญา สร้อยทอง 108-120
พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่ร้านสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร pdf
ชนาธิป ผลาวรรณ์, จิรวรรณ ดีประเสริฐ 121-134
เครดิตภาษีต่างประเทศสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย pdf
รัชดาพร สังวร, อารียา อนันต์วรรักษ์ 135-147
ปัจจัยด้านคุณลักษณะผู้บริหาร ลักษณะงานของครูและแรงจูงใจในการทำงานของครู ที่ส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน pdf
ศิริรัตน์ ทองมีศรี, สนั่น ประจงจิตร 41-53
ชุมชนต้นแบบการเรียนรู้แนวทางการใช้วัสดุทางเลือกในการก่อสร้างอาคาร กรณีศึกษา ชุมชนบ้านปรางค์เก่า ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา pdf
นราธิป ทับทัน 83-96

บทความวิชาการ

S-Commerce: อนาคตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ pdf
อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ 147-158
แนวคิดห่วงโซ่การบริการแห่งกำไร pdf
ณัฐชัย วงศ์ศุภลักษณ์ 159-167
การบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย pdf
วราภรณ์ คล้ายประยงค์ 181-193
การเปลี่ยนแปลงองค์การ: แนวคิด กระบวนการ และบทบาทของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ pdf
จิระพงค์ เรืองกุน 194-203
เทคโนโลยีแสงสว่างและกฏหมายควบคุมมลภาวะทางแสง pdf
ปีดิเทพ อยู่ยืนยง 168-180