Published: 2014-07-25

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ผศ.ดร.จิรวรรณ ดีประเสริฐ

มหาวิทยาลัยบรรษัทเพื่อการผลิตบัณฑิตยุคใหม่

อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ, ภณพร สิงหรา

123-133

เทคโนโลยีการศึกษากับครูไทยในศตวรรษที่ 21

ภาสกร เรืองรอง, ประหยัด จิระวงพงศ์, วณิชชา แม่นยำ, วิลาวัลย์ สมยาโรน, ศรันยู หมื่นเดช, ชไมพร ศรีสุราช

195-207