Search


 
Issue Title
 
Vol 7, No 3 (2015): September-December การบริหารความเสี่ยงงานจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ Abstract  PDF
ธีระวัฒน์ จันทึก, ธนกร พัฒนรัฐ
 
Vol 8, No 3 (2016): September-December การประเมินความพร้อมระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาคธุรกิจไทย Abstract  PDF
เลิศชัย สุธรรมานนท์, กีรติกร บุญส่ง
 
Vol 8 (2016): Supplementary Issue December INTEGRATED MANAGEMENT MODEL FOR DAY SPAS BUSINESS IN THAILAND Abstract  PDF
Pornphen Lalitnuntikul
 
Vol 7, No 3 (2015): September-December ความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ ชาวชุมชนแม่แมะ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ Abstract  PDF
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร, ภาคภูมิ ภัควิภาส
 
Vol 9 (2017): Special Issue July การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ส่งผลต่อการพัฒนามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดในเขตภาคกลาง Abstract  PDF
ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
 
Vol 7, No 2 (2015): May-August การออกแบบระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงานแห่งหน่ง Abstract  PDF
วิเชศ คำบุญรัตน์, ภานุวัฒน์ กลับศรีอ่อน
 
Vol 7, No 1 (2015): January-April ESSENTIAL ELEMENTS OF AN INTEGRATED MANAGEMENT MODEL FOR DAY SPAS IN THAILAND Abstract  PDF
Pornphen Lalitnuntikul, Kassara Sukpatch
 
Vol 8, No 1 (2016): January-April การจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ Abstract  PDF
กัญชพร ศรมณี
 
Vol 7, No 2 (2015): May-August การดำเนินงานและปัญหาของโรงสีข้าวชุมชนในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ Abstract  PDF
วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร, มลฤดี จันทรัตน์
 
Vol 8 (2016): Supplementary Issue December THE DIFFERENCE IN IMPACTS OF SUPPLY CHAIN CAPITAL STRUCTURES ON CUSTOMER AND SUPPLIER COLLABORATION IN MANUFACTURING FIRMS IN THAILAND Abstract  PDF
Kimseng Tieng, Chawalit Jeenanunta, Nattharika Rittippant, Pornpimol Chongphaisal, Yoshiki Hamada, Somrote Komolavanij
 
Vol 7, No 3 (2015): September-December ความต้องการของผู้ปกครองต่อโรงเรียนสาธิต กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตที่เน้นด้านการจัดการ-ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น Abstract  PDF
ธันยวนันฐ์ เลียนอย่าง, พัชราภา อินทพรต, วริษา กังสวัสดิ์, จิรวุฒิ หลอมประโคน
 
Vol 7, No 2 (2015): May-August ประสิทธิภาพการบริหารต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract  PDF
เขมมารี รักษ์ชูชีพ, จิตรลดา ตรีสาคร
 
Vol 5, No 2 (2014): January-June 2014 ตราสารอนุพันธ์: การบริหารความเสี่ยงในธุรกิจส่งออกและนำเข้าสินค้า Abstract  PDF
ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์
 
Vol 8, No 3 (2016): September-December ความรักความใคร่ในที่ทำงาน: ที่มา ผลกระทบ และการจัดการ Abstract  PDF
จิระพงค์ เรืองกุน
 
Vol 7, No 3 (2015): September-December A DISSENSUS-BASED ALIGNMENT PERSPECTIVE TO UNDERSTAND THE AMBIVALENCE BETWEEN AND WITHIN MANAGEMENT AND KNOWLEDGE WORKER Abstract  PDF
Ao Chen
 
Vol 4 (2013): Special Issue May การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้จัดการร้านสะดวกซื้อในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ Abstract  PDF
รวีวรรณ เล็กศรีสกุล, มานพ ชูนิล, ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์, ราชันย์ บุญธิมา
 
Vol 8, No 3 (2016): September-December การใช้เกมกระดานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ Abstract  PDF
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
 
Vol 2, No 2 (2011): JANUARY - JUNE การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการภาครัฐ Abstract  PDF
วรเดช จันทรศร
 
Vol 8, No 3 (2016): September-December การดำเนินงานและปัญหาของโรงสีข้าวชุมชนในภาคกลาง Abstract  PDF
มลฤดี จันทรัตน์, วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร
 
Vol 7 (2015): Special Issue August ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ Abstract  PDF
อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ, รพีพร ตันจ้อย
 
Vol 9, No 2 (2017): May-August 4 P’s กับ 4 C’s และ CRM วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบันจากมุมมองของผู้ผลิตมาสู่การมุ่งเน้นที่มุมมองของผู้บริโภค Abstract  PDF
ณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ
 
Vol 3, No 2 (2012): JANUARY - JUNE การศึกษาความพร้อมการจัดการความรู้มาใช้ในธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ของกลุ่มบริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส จำกัด Abstract  PDF
มัณฑนา ศิริเอก
 
Vol 8, No 3 (2016): September-December ระบบการจัดการงานประชุมวิชาการระดับชาติสำหรับสถาบันการศึกษาแห่งองค์กรธุรกิจ Abstract  PDF
ศรัณย์ สาวะดี, ดัชกรณ์ ตันเจริญ
 
Vol 7 (2015): Special Issue August จุดประกาย “แบรนด์นายจ้าง (Employer Brand)” เครื่องมือดึงดูดและรักษาทรัพยากรมนุษย์ Abstract  PDF
ธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร
 
Vol 9, No 2 (2017): May-August ปัจจัยด้านบรรยากาศโรงเรียนที่ส่งผลต่อความสุขของนักเรียน: กรณีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย Abstract  PDF
ธีรภัทร กุโลภาส
 
1 - 25 of 38 Items 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"