วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการแก่คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยหรือผู้สนใจ ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการ อีกทั้งเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการทั้งภายในมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานต่างๆ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกำหนดออกวารสารปี ละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน ฉบับ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม)

(รอบที่ 1) เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1

2018-02-09

ชวนเชิญส่งบทความ (รอบที่ 1) เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2562 ทั้งนี้สามารถส่งบทความออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

Vol 15 No 1 (2019): January - June

Published: 2019-06-28

View All Issues

Indexed in TCI