ผู้เขียนที่ส่งบทความมาลงตีพิมพ์ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี มีค่าใช้จ่ายจำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

      1. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหาบทความเพื่อลงตีพิมพ์ จำนวน 2 คน คนละ 500 บาท

เป็นเงิน 1,000 บาท

      2. ค่าตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษาอังกฤษใน Abstract เป็นเงิน 500 บาท

      3. ค่าลงเนื้อหาบทความในโปรแกรมจัดทำวารสาร ค่าออกแบบกราฟฟิคในบทความ รวมถึงการจัดส่วนประกอบของบทความให้สวยงาม เป็นเงิน 500 บาท