ขอปรับเปลี่ยนระบบการรับเรื่องเพื่อลงตีพิมพ์

2019-01-17

วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ขอปรับเปลี่ยนระบบการรับเรื่องเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารเป็นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วารสารปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป

Vol 29 No 2 (2018): July - December

Published: 2018-12-24

Job-related Stress among Perioperative Nurses in a Super-tertiary Hospital in Bangkok

พลอยชนกภรณ์ กุลวัฒนาพันธ์, นวรัตน์ สุวรรณผ่อง, Ph.D., นพพร โหวธีระกุล, Ph.D., มธุรส ทิพยมงคลกุล, Ph.D.

1 - 12

Factors Affecting Burden among Caregivers of Patients with Schizophrenia in Sakaeo Rajanagarindra Psychiatric Hospital

วาสนา นามเหลา, ชนัดดา แนบเกษร, Ph.D., ดวงใจ วัฒนสินธุ์, Ph.D.

23 - 35

Factors Correlated with Perception toward 21st Century Learning Skills among Nursing Students, Phrapokklao Nursing College

จันทร์เพ็ญ อามพัฒน์, เพ็ญนภา พิสัยพันธุ์, จารุวรรณ์ ท่าม่วง, กฤษณี สุวรรณรัตน์, ชญาดา เนตร์กระจ่าง, Ph.D., วรัญญา ชลธารกัมปนาท

36 - 46

The Relationship between Perception toward Non-communicable Diseases and Health Promotion Behaviors for Non-communicable Diseases Prevention among People in Muang District, Chanthaburi Province

คัทลิยา วสุธาดา, ลลิตา เดชาวุธ, นันทวัน ใจกล้า, สายใจ จารุจิตร

47 - 59

The Effects of Gestalt Group Counseling on Empowerment of Caregivers of Autistic Children

สินีนาฏ บุญเจริญ, ดลดาว ปูรณานนท์, Ph.D., สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์, Ed.D.

60 - 70

Development Model of English Learning Management for Preschool Children in Child Care Center

จริยาพร วรรณโชติ, ธนพร ศนีบุตร, ปรีดาวรรณ บุญมาก

71 - 86

Organizational Commitment of Staff in Bangnamprieo Hospital, Chachoengsao Province, Ministry of Public Health

วรเชษฐ์ เวชมงคลกร, สุธี อยู่สถาพร, D en D, ปิยธิดา ตรีเดช, Dr.P.H., สุคนธา ศิริ, Ph.D.

101 - 111

The Effects of Self-management Supporting Program on Self-management Behaviors in Insulin Injection among Type 2 Diabetic Patients

ธัสมน นามวงษ์, Ph.D., สุมาลี ราชนิยม, รัชชนก กลิ่นชาติ

112 - 122

A Development of Discharge Planning in Congestive Heart Failure Patients at Vibhavadi Hospital

จินตหรา บุญมาธรรม, สมชาติ โตรักษา

123 - 135

The Scoping Review of Research in Prapokklao Nursing College

ดาราวรรณ รองเมือง, Ph.D., ยศพล เหลืองโสมนภา, Ph.D., สุกัญญา ขันวิเศษ, จรัญญา ดีจะโปะ, สุปราณี ฉายวิจิตร

136 - 146

Model of Health Mainstay Development for Self-management Support in Preventing Chronic Disease among Nursing Students at Phrapokklao Nursing College

ศรีสกุล เฉียบแหลม, Ph.D., ชดช้อย วัฒนะ, Ph.D., จิตติยา สมบัติบูรณ์, จันจิรา หินขาว

147 - 163

Clinical Competency to Effectively Enhance Fundamental Nursing Practice

วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, Dr.P.H., เจตจรรยา บุญญกูล, จุฬาวรรณ จิตดอน, เสาวรี เอี่ยมละออ, เอมวดี เกียรติศิริ, ศุภรัสมิ์ วิเชียรตนนท์

164 - 173

Nurse’s Roles in Nutrition Promotion among Pregnant Women

ธัญญมล สุริยานิมิตรสุข, Ph.D., ฐิตารีย์ ดิษาภิรมย์

174 - 185

Promoting Glycemic Control through the Philosophy of Sufficiency Economy among Patients with Diabetes Mellitus

รัชชนก กลิ่นชาติ, ธัสมน นามวงษ์, Ph.D., สุมาลี ราชนิยม, นงณภัทร รุ่งเนย, Ph.D., นิตยา ทองมา

186 - 197

Outcome-based Education in Nursing Science

สุรีย์ จินเรือง, Ph.D., วิภาศิริ นราพงษ์, Ph.D., ปวีณภัทร นิธิตันติวัฒน์, Ph.D.

207 - 216

Knowledge Management for Self Development and Work Creation: A Case Study of Support Staff at Phrapokklao Nursing College, Chanthaburi

ชมพู เนินหาด, สุชาดา นิ้มวัฒนากุล, ปาลีรัญญ์ ฐาสิรสวัสดิ์

217 - 230

Nursing Profession: The Way of My Pride

จิตติมา ไพรศูนย์, จุฑารัตน์ ดวงแก้ว

231 - 232

View All Issues