ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส   ชนะวงศ์  
ศาสตราจารย์ พิเศษ นพ.ไพจิตร   ปวะบุตร  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก   พลาศัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์   แสงมณี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์   ศรีสวัสดิ์  
อาจารย์มารีย๊ะ   ปุเต๊ะ  

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์  ศิริพันธุ์  

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ดร.อับดุลรอฮีม วายะโยะ  
อาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล  
อาจารย์สุรเชษฐ์ สังข์พันธ์  

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  รุญเจริญ   มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ศาสตราจารย์ ดร.อิมรอน   มะลูลีม   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์   จินดานุรักษ์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร.อิบรอฮีม   ณรงค์รักษาเขต   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอัชฌา  วัฒนบุรานนท์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรจันทร์   ศิริโชติ   มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดร.ซอฮีบูลบะห์รี   บินโมง   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.อนันต์ มาลารัตน์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.อับดุลรอเซะ หะมีแย   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ดร.มะนะพียะ เมาตี   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ดร. โรสนี   จริยะมาการ   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์ฮัสลัน ดูมาลี   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์เปาซี วานอง   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

กองจัดการ

อาจารย์รอฮีม   นิยมเดชา  
อาจารย์อะลี   เจ๊ะแล  
อาจารย์อรอนงค์ อิสระนรากุล  
อาจารย์มุสลิม   รอกา  
อาจารย์นูรอ   รอกา  
นางธสินาภรณ์   แดงดี  
นางคอลีเยาะ  ฮามิ  
นางปิยนุช   วัจนศิริ  
นายนิรันดร์   มะ  
นางสาวซัมซียะห์   เจ๊ะสาเม๊าะ