ที่ปรึกษา
ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์
ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย
ผศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี
ผศ.ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์
อาจารย์มารีย๊ะ ปุเต๊ะ
 
บรรณาธิการ
รศ.ดร.ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ดร.อับดุลรอฮีม วายะโยะ
อาจารย์วันชัย แก้วหนูนวล
อาจารย์สุรเชษฐ์ สังข์พันธ์
อาจารย์เดชดนัย จุ้ยชุม
 
กองบรรณาธิการ
ศ.ดร.ธีระ รุญเจริญ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ศ.ดร.
อิมรอน มะลูลีม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.
จรัญ มะลูลีม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ.ดร.
ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศ.ดร.
สมคิด พรมจุ้ย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศ.ดร.
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.ดร.
สุจิตรา จรจิตร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ศ.ดร.
อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Assoc. Prof. Dr. Nurdeng Deuraseh
Universiti Islam Sultan Sharif Ali
Brunei Darussalam
Prof Dr. Ataullah Bogdan Kopanski
International Islamic University of Malaysia
ผศ.ดร.
อริยา คูหา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผศ.ดร.
อรจันทร์ ศิริโชติ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผศ.ดร.
อนิวัช แก้วจําานงค์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ดร.ซอฮีบูลบะห์รี บินโมง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดร.อนันต์ มาลารัตน์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา
ดร.อานิส พัฒนาปรีชาวงศ์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ดร.โรสนี จริยะมาการ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ดร.อรทัย พรมเทพ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์อะลี เจ๊ะแล
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์ฟารีดา กิตติวิโรจน์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์เปาซี วานอง
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์อรอนงค์ อิสระนรากุล
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์ยุพดี ศรีชู
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์ประจักษ์ เทพคุณ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
อาจารย์รัฐพร ศิริพันธุ์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 
กองจัดการ
อาจารย์พระรักษ์ อมรศักดิ์
อาจารย์มุสลิม รอกา
อาจารย์นูรอ ยาเซ็ง
นางธสินาภรณ์ แดงดี
นางสาวซารีฟะห์ มามะ
นางปิยนุช วัจนศิริ
นางสาวซัมซียะห์ เจ๊ะสาเม๊าะ