องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

Main Article Content

ชนภรณ์ อือตระกูล สุจิตรา จรจิตรล วัน เดชพิชัย

Abstract

การวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมวิธีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการวิจัย 2  ระยะ คือ 1) การกำหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยศึกษาเอกสาร งานวิจัย และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ จำนวน 7 คน และ 2 ) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  จำนวน 200 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีจับฉลากแบบไม่ใส่คืน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม  จำนวน 80 ข้อ ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ค่า CVI ได้ค่าดัชนีความเที่ยงตรงทั้งฉบับ เท่ากับ .96 หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค  ทั้งฉบับได้ค่า เท่ากับ .95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ โดยวิธีหมุนแกนองค์ประกอบแบบออบลิค ด้วยวิธีโปรแม็กซ์ (Promax) การวิจัยนี้ใช้วิธีวิจัยแบบผสมวิธีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินการวิจัย 2  ระยะ คือ 1) การกำหนดองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยศึกษาเอกสาร งานวิจัย และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ จำนวน 7 คน และ 2 ) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  จำนวน 200 คน ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีจับฉลากแบบไม่ใส่คืน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม  จำนวน 80 ข้อ ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ค่า CVI ได้ค่าดัชนีความเที่ยงตรงทั้งฉบับ เท่ากับ .96 หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค  ทั้งฉบับได้ค่า เท่ากับ .95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ โดยวิธีหมุนแกนองค์ประกอบแบบออบลิค ด้วยวิธีโปรแม็กซ์ (Promax) ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี 10 องค์ประกอบ 61 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การปรับตัว มี 6 ตัวบ่งชี้  ผู้นำการเปลี่ยนแปลง มี 5 ตัวบ่งชี้ ความฉลาดทางอารมณ์ 5 ตัวบ่งชี้ การสร้างวิสัยทัศน์ 8 ตัวบ่งชี้ การสื่อสารและปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 10 ตัวบ่งชี้ ความคิดริเริ่ม 6 ตัวบ่งชี้ ความคิดนอกกรอบ 6 ตัวบ่งชี้ ความต้องการความสำเร็จ 6 ตัวบ่งชี้ ทิศทางและเป้าหมาย 4 ตัวบ่งชี้ และความพึงพอใจในงาน 5 ตัวบ่งชี้

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article