ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Main Article Content

ไชยา เกษารัตน์ อารยา สุขสม วิรัตน์ บุญเลิศ ศดานนท์ วัตตธรรม ศิริลักษณ์ กานตพิชาน ชาญวิทย์ จันทร์อินทร์ กรณิภา ศรีวรเดชไพศาล ชนกนาถ พูลสวัสดิ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือ ประชาชนที่มาใช้บริการใน 4 งานบริการ ได้แก่ 1) งานขออนุญาตก่อสร้าง 2) งานการจัดเก็บภาษี 3) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ 4) งานการบริหารจัดการขยะ (เฉพาะพื้นที่ ม.1) จำนวน 366 คน โดยทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิและสุ่ม
อย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.834 ตามวิธีของครอนบาคสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน จังหวัดสงขลาในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X=4.31, S.D.=.31) เมื่อจำแนกตามการให้บริการ พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านการขออนุญาตก่อสร้าง และ
ด้านการจัดเก็บภาษี มีระดับความคิดเห็นสูงสุด (X=4.40, S.D.=.30; =4.40, S.D.=.29) รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และด้านการบริหารจัดการขยะ (X=4.22, S.D.=.35; X=4.22, S.D.=.37) โดยทั้ง 4 ด้าน มีระดับความคิด
เห็นของประชาชนอยู่ในระดับมากที่สุด

Keywords

Article Details

Section
Research Article