การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โวหารการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Main Article Content

ปฐมาวดี เครือแก้ว อนันต์ อารีย์พงศ์ พูนสุข อุดม

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โวหารการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โวหารการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลละงู จำนวน 34 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โวหารการเขียน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โวหารการเขียน การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความยาก และอำนาจจำแนก สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบที งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โวหารการเขียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โวหารการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลละงู จำนวน 34 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โวหารการเขียน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โวหารการเขียน การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ความเที่ยงตรง ความเชื่อมั่น ความยาก และอำนาจจำแนก สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบที ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง โวหารการเขียน สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 82.12/81.24  และ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โวหารการเขียน หลังการใช้บทเรียนสำเร็จรูปสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย