รูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

Main Article Content

ทนากร ศรีก๊อ ชุติมา มุสิกานนท์ เด่น ชะเนติยัง

Abstract

การวิจัยแบบผสมเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบแนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3) เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการเดลฟาย โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 21 คน โดยใช้เทคนิคการบอกต่อ ขั้นตอนที่ 2 การสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา จำนวน 8 คน มาจัดสนทนากลุ่ม ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความคิดเห็น รูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่น วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค มีค่าเท่ากับ .974 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยแบบผสมเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบแนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3) เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการเดลฟาย โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 21 คน โดยใช้เทคนิคการบอกต่อ ขั้นตอนที่ 2 การสนทนากลุ่ม ซึ่งผู้วิจัยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา จำนวน 8 คน มาจัดสนทนากลุ่ม ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความคิดเห็น รูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่น วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค มีค่าเท่ากับ .974 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกอบด้วยปัจจัยนำเข้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่  1. อาจารย์ 2. นิสิตนักศึกษา 3. ผู้บริหารหลักสูตร 4. ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ปัจจัยด้านกระบวนการ ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ และ การบริหารจัดการ ปัจจัยด้านผลผลิต ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ คุณภาพวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์เผยแพร่ และคุณภาพของดุษฎีบัณฑิต ปัจจัยบริบทของหลักสูตร ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ 1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 2. โครงสร้างหลักสูตร 3. รายวิชาหลักสูตร ผลการประเมินความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่า รูปแบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย