การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

Main Article Content

น้ำทิพย์ ม่วงปลอด ประภาศ ปานเจี้ยง ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ของการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 2) ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามสภาพจริงขององค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ของการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ดำเนินการวิจัยเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอน ที่ 1 เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารความเสี่ยง แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหารในเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 14 ท่าน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ระยะที่ 2 เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร และครูผู้สอนจำนวน 952 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ทั้งฉบับเท่ากับ .994 วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (EFA) สกัดปัจจัยเพื่อพิจารณาจัดกลุ่มตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก และใช้วิธีการหมุนแกนแบบตั้งฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ ตอนที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามสภาพจริง กับกลุ่มผู้รู้แจ้งชัด โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีหยิบฉลากแบบไม่ใส่คืน จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ของการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 2) ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามสภาพจริงขององค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ของการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ดำเนินการวิจัยเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอน ที่ 1 เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารความเสี่ยง แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหารในเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 14 ท่าน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ระยะที่ 2 เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร และครูผู้สอนจำนวน 952 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ทั้งฉบับเท่ากับ .994 วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (EFA) สกัดปัจจัยเพื่อพิจารณาจัดกลุ่มตัวแปรด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก และใช้วิธีการหมุนแกนแบบตั้งฉากด้วยวิธีแวริแมกซ์ ตอนที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามสภาพจริง กับกลุ่มผู้รู้แจ้งชัด โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีหยิบฉลากแบบไม่ใส่คืน จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ภาวะผู้นำในการประกันคุณภาพการศึกษา มี 15 ตัวบ่งชี้ 2) กระบวนการจัดการเรียนรู้ มี 13 ตัวบ่งชี้ 3) ครูและบุคลากร  มี 13 ตัวบ่งชี้ 4) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มี 11 ตัวบ่งชี้ มี 5) แหล่งเรียนรู้และสารสนเทศ มี 12 ตัวบ่งชี้ มี 6) องค์ประกอบทรัพยากรและงบประมาณ มี 6 ตัวบ่งชี้ และ 7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร มี 5 ตัวบ่งชี้ 2. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีความคิดเห็นต่อตัวบ่งชี้ ทั้ง 75 ตัวบ่งชี้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001 

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย