บทเรียนรู้ผู้นำศาสนาเพื่อพัฒนาสังคมชายแดนใต้: กิจกรรมทัศนศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม

Main Article Content

ปรียา แก้วพิมล วันพิชิต ศรีสุข อุไรรัตน์ หน้าใหญ่

Abstract

การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายประสบการณ์เรียนรู้ของนักศึกษาผู้นำศาสนาที่เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ใช้การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 21 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การเขียนสะท้อนคิดรายบุคคลทุกวันในช่วงกิจกรรมทัศนศึกษา 1 สัปดาห์ ตรวจสอบผลการวิจัยโดยผู้ให้ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า 1) มีประสบการณ์ทางอารมณ์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 2) การเข้าใจตัวเอง รู้จักและเข้าใจเพื่อนศาสนิกอื่น และรู้จักสังคมที่หลากหลาย และ 3) ตระหนักในบทบาทความเป็นผู้นำศาสนาเพื่อสังคมด้านการพัฒนาตนเองและการแสดงบทบาทผู้นำในอนาคต ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการทัศนศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย