เปรียบเทียบผลการประเมินพฤติกรรมการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ด้วยตนเองของนักศึกษาก่อนและหลังได้รับการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

Main Article Content

เปรมฤดี ดำรักษ์ ผุสนีย์ แก้วมณีย์ ศุภวรรณ สีแสงแก้ว

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเตรียมทดลอง กลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลัง เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินพฤติกรรมการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา ก่อนและหลังได้รับการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา  กลุ่มตัวอย่างศึกษาได้จากกลุ่มประชากร นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558 จำนวน 60 คน เครื่องมือเป็นแบบประเมินพฤติกรรมการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชด้วยหัวใจ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเตรียมทดลอง กลุ่มเดียววัดผลก่อนและหลัง เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินพฤติกรรมการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา ก่อนและหลังได้รับการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา  กลุ่มตัวอย่างศึกษาได้จากกลุ่มประชากร นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3  ปีการศึกษา 2558 จำนวน 60 คน เครื่องมือเป็นแบบประเมินพฤติกรรมการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ตามการรับรู้ตนเองของนักศึกษา พัฒนาขึ้นโดยสถาบันพระบรมราชชนก เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินพฤติกรรมการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา การตรวจสอบคุณภาพมีความสอดคล้องกันเชิงโครงสร้างและมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ .95 วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและใช้สถิติที ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา หลังการฝึกปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการฝึกปฏิบัติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ด้านจิตบริการ ด้านการส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม และด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษา ก่อนและหลังการฝึกปฏิบัติรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย