ทัศนะนักวิชาการอิสลามต่อการระงับข้อพิพาทว่าด้วยวงศ์ตระกูลด้วยกระบวนการจับฉลาก (อัลกุรอะฮ์)

Main Article Content

อับดุลรอยะ บินเซ็ง

Abstract

วงศ์ตระกูลเป็นเกียรติที่บุคคลจำเป็นต้องสงวนรักษาไว้ไม่ให้เกิดการสลับกัน เมื่อเกิดการสลับน้ำเชื้อ ตัวทารกจะด้วยเหตุการณ์ใด ลักษณะใดก็ตาม จึงจำเป็นต้องทำการชี้ชัดบุคคลกับเจ้าของตระกูลให้ได้  ในกรณีนี้นักวิชาการอิสลามใน วงศ์ตระกูลเป็นเกียรติที่บุคคลจำเป็นต้องสงวนรักษาไว้ไม่ให้เกิดการสลับกัน เมื่อเกิดการสลับน้ำเชื้อ ตัวทารกจะด้วยเหตุการณ์ใด ลักษณะใดก็ตาม จึงจำเป็นต้องทำการชี้ชัดบุคคลกับเจ้าของตระกูลให้ได้  ในกรณีนี้นักวิชาการอิสลามใน
อดีตมีทัศนะต่อการยืนยันวงศ์ตระกูลด้วยการจับฉลาก บทความนี้มุ่งศึกษาตำราฟิกฮฺของสำนักคิดอิสลามทั้งสี่สำนัก คือ ฮะนะฟียะฮ์ มาลิกียะฮ์ ชาฟิอียะฮ์และฮะนาบีละฮ์ โดยการวิเคราะห์ เปรียบเทียบทัศนะและสรุปผล ทำการศึกษาความหมายทั้ง
ทางภาษาและทางวิชาการ หลักฐานของการจับฉลากในการยืนยันวงศ์ตระกูล ทัศนะนักวิชาการอิสลามต่อการยืนยันวงศ์ตระกูลด้วยการจับฉลาก ซึ่งมีทัศนะต่างกันเป็น 2 ทัศนะ คือ อนุมัติ ซึ่งเป็นทัศนะของKharijah  bin Said; Aban bin Othman; Ibn  
Sireen; Omar bin Abdul Aziz; Imam as – Shafi-e; al – Zhahiriyah; Ibn Qayyim และไม่อนุมัติซึ่งเป็นทัศนะของ al – Sha’ bi; al – Nakha-e; Shuraih; al – Hasan al – Basri; al – Hanafiah. นอกจากนั้นแล้ว นักวิชาการอิสลามยังเห็นว่าการจับฉลากกับ
การใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านอัตลักษณ์บุคคล(กออิฟ)ในการยืนยันตัวบุคคลว่าอยู่ในอยู่ในสถานะเดียวกัน กล่าวคือ  ไม่มั่นใจในความเที่ยงตรงของผลที่ได้จากทั้งสองวิธี แต่ด้วยปัจจุบันความเจริญทางนิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคลด้วยสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ผลของการตรวจพิสูจน์เป็นที่ยอมรับในทุกระดับ จึงเห็นควรใช้ผลการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่กันกับการจับฉลากและการชี้ชัดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอัตลักษณ์ (กออิฟ)

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ