มโนอุปลักษณ์แสดงอารมณ์หวัง ความใฝ่ฝัน หรือจินตนาการในภาษาไทย

Main Article Content

ณรงค์กรรณ รอดทรัพย์

Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ถ้อยคำที่เป็นมโนอุปลักษณ์แสดงอารมณ์หวัง ความใฝ่ฝัน หรือจินตนาการในภาษาไทยและวิเคราะห์ระบบมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทยจากมโนอุปลักษณ์ตามแนวทางการศึกษาของทฤษฎี การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ถ้อยคำที่เป็นมโนอุปลักษณ์แสดงอารมณ์หวัง ความใฝ่ฝัน หรือจินตนาการในภาษาไทยและวิเคราะห์ระบบมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทยจากมโนอุปลักษณ์ตามแนวทางการศึกษาของทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ปริชาน โดยศึกษาข้อมูลการใช้ภาษาไทยจากข้อมูลทั้งที่ตีพิมพ์และออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่าถ้อยคำที่เป็นมโนอุปลักษณ์แสดงอารมณ์หวัง ความใฝ่ฝัน หรือจินตนาการในภาษาไทย มี 12 ประเภท ได้แก่ มโนอุปลักษณ์อาหาร มโนอุป
ลักษณ์ปรากฏการณ์ธรรมชาติ มโนอุปลักษณ์มนุษย์ มโนอุปลักษณ์สัตว์ มโนอุปลักษณ์พืช มโนอุปลักษณ์ก๊าซ มโนอุปลักษณ์น้ำ มโนอุปลักษณ์ไฟ มโนอุปลักษณ์โรค มโนอุปลักษณ์สี มโนอุปลักษณ์สงคราม และมโนอุปลักษณ์วัตถุ มโนอุปลักษณ์ดัง
กล่าวนี้ สะท้อนให้เห็นมโนทัศน์อารมณ์หวัง ความใฝ่ฝัน หรือจินตนาการของเจ้าของภาษาไทย 2 ประการ คือ มโนทัศน์ถ่ายโยงแบบภวสัมพันธ์ และมโนทัศน์ถ่ายโยงแบบญาณสัมพันธ์

Keywords

Article Details

Section
Research Article