เหลียวหลังแลหน้าคุณภาพการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Main Article Content

สิทธิชัย ทองมาก วุฒิชัย เนียมเทศ เรชา ชูสุวรรณ ฤทัยชนนี สิทธิชัย

Abstract

การจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องจัดให้สอดคล้องกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างไปจากบริบทสังคมอื่นของประเทศไทย ดังนั้นบทความนี้จึงมีความสำคัญกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดทิศทาง
ของการจัดการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งคุณภาพการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งนี้องค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ควรนำประเด็นดังกล่าวไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

Keywords

Article Details

Section
บทความวิชาการ