การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตามหลักทักษะชีวิต 4H เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์

Main Article Content

ธณัฐชา รัตนพันธ์ สรเดช ครุฑจ้อน มนต์ชัย เทียนทอง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตามหลักทักษะชีวิต 4H ในรายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตามหลักทักษะชีวิต 4H ในรายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และ2) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักทักษะชีวิต 4H ในรายวิชาการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อนำไปใช้เป็นต้นแบบในการจัดการเรียนการสอน วิธีการดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสอบถามจากอาจารย์ผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 35 คน คัดเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ และร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานตามหลักทักษะชีวิต 4H ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ 1.Think-Pair-Share 2.Mind Map 3.Field Trip 4.Project-based Learning 5.Agree & Disagree Statement และ 
6.Students' Reflection และ 2) ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีผลการประเมินในระดับสูงกว่าร้อยละ 80 สอดคล้องกับหลักทักษะชีวิต 4H และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตั้งแต่ 2 ด้าน โดยนำกิจกรรมมา
ประเมินความเหมาะสมในรายวิชาดังกล่าว ได้แก่ บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย กิจกรรม Think-Pair-Share กิจกรรม Mind Map และกิจกรรม Students' Reflection บทที่ 2 บทบาทของระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
และชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย กิจกรรม Think-Pair-Share กิจกรรม Field Trip กิจกรรม Agree & Disagree Statement และกิจกรรม Students' Reflection บทที่ 3 ประเภทของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ประกอบด้วย กิจกรรม Think-Pair-Share กิจกรรม Mind Map และกิจกรรม Students' Reflection และบทที่ 4 การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษาประกอบด้วย กิจกรรม Think-Pair-Share กิจกรรม Project-based Learning กิจกรรม Agree & Disagree Statement และ กิจกรรม Students' Reflection

Keywords

Article Details

Section
Research Article