ความเข้าใจต่อการสืบเสาะหาความรู้ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์

Main Article Content

ธนิกา วศินยานุวัฒน์ ชาตรี ฝ่ายคำตา

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจต่อการสืบเสาะหาความรู้ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ ด้านนิยาม คุณลักษณะและบทบาทของครูผู้สอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตครูวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จำนวน 28 คนซึ่งได้จาก งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจต่อการสืบเสาะหาความรู้ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ ด้านนิยาม คุณลักษณะและบทบาทของครูผู้สอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นิสิตครูวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 4 จำนวน 28 คนซึ่งได้จาก
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบเสาะหาความรู้ หาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยด้านความตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยายและวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า นิสิตครูวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจต่อการสืบเสาะหาความรู้ทั้งด้านนิยาม (X = 3.52, S.D. = 0.82) คุณลักษณะ (X = 3.66, S.D. = 0.92) และบทบาทของครูผู้สอน (X= 4.15, S.D. = 0.71)แต่นิสิตครูมีเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อ
การสืบเสาะหาความรู้ในบางประเด็น อีกทั้งยังพบว่า ความเข้าใจด้านนิยามยังมีผลต่อการอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะและบทบาทของครูผู้สอน

Keywords

Article Details

Section
Research Article