การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นกรือโต๊ะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

Main Article Content

ซาฮีฎีน นิติภาค กามีลียา หะยีหะซา ฟีรดาวซ์ มูหะมัด รอฮานี เต๊ะซา สุไลมาน สมาแฮ

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นกรือโต๊ะ และ 2) เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นกรือโต๊ะในชุมชนยะหอ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ใช้ระเบียบวิธี งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นกรือโต๊ะ และ 2) เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการละเล่นกรือโต๊ะในชุมชนยะหอ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยทางดนตรีมานุษยดุริยางควิทยา ได้ข้อมูลจากงานวิจัย หนังสือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และศึกษาข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการสำรวจและสัมภาษณ์วิทยากรในชุมชนยะหอและชุมชนใกล้เคียง การสัมภาษณ์เชิงลึกจะมุ่งเน้นรายละเอียด 
การสังเกต และถ่ายภาพประกอบ ผลการวิจัยพบว่า 1) การศึกษาศิลปวัฒนธรรมการละเล่นกรือโต๊ะทำให้ทราบถึงวิวัฒนาการ องค์ประกอบ วิธีการเล่น การแข่งขันรวมถึงปัญหาและอุปสรรคกรือโต๊ะในอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส มีองค์ความรู้ที่พร้อมจะถ่ายทอดให้แก่
คนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจได้ศึกษาประวัติความเป็นมา ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมกรือโต๊ะอันเป็นมรดกของคนในชุมชน และ 2) ผู้ที่มีความรู้ความสามารถควรตระหนักและปลูกฝังให้มีทัศนคติที่ดี ทบทวนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นกรือ
โต๊ะมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเอกลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ให้ได้    

Keywords

Article Details

Section
Research Article