การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จังหวัดตราดเชื่อมสู่การท่องเที่ยวกัมพูชาและเวียดนามบนพื้นฐานอัตลักษณ์ของท้องถิ่น

Main Article Content

วรรณดี สุทธินรากร ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร จินตนา กาญจนวิสุทธิ์ ทรงธรรม ปานสกุล อรุโณทัย สาลิกาขำ รมิตา สุทธินรากร พรหมปพร นวลแสง บุษบา ต้นทอง จันทิรา ผาสุข ขนิษฐา อำพนพรรณ พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ ชไมพร เอกทัศนาวรรณ

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจและประเมินทรัพยากรทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดตราด และกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเชื่อมโยงสู่กัมพูชาและเวียดนาม กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้นำและคนในชุมชน  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจและประเมินทรัพยากรทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดตราด และกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเชื่อมโยงสู่กัมพูชาและเวียดนาม กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้นำและคนในชุมชน 
จำนวน120 คนในพื้นที่การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 29 ชุมชนของจังหวัดตราด และ 7 ชุมชนในพื้นที่กัมพูชาและเวียดนาม เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ การสำรวจเส้นทาง การสัมภาษณ์ การระดมความคิดเห็นในเวทีสาธารณะ และการประเมิน
ศักยภาพของชุมชน  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า ศักยภาพของชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดตราดอยู่ในระดับดีทั้งในประเด็นของผู้นำ และประเด็นของคนในชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ส่วนศักยภาพที่อยู่ในระดับปานกลางคือ การ
เตรียมความพร้อม การวางรูปแบบการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมในชุมชน การบริหารจัดการ การฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน การมีส่วนร่วมกับนักท่องเที่ยว การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และผลที่ได้ที่เกิดกับชุมชน 
สำหรับชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงตราด กัมพูชาและเวียดนาม ในระดับดีขึ้นไป พบว่ามีเพียง 14 ชุมชน คือ 1) ระดับดี เยี่ยม (เกรด A) จำนวน 3 ชุมชน  2) ระดับค่อนข้างดีเยี่ยม  (เกรด B+) จำนวน 6 ชุมชน และ 3) ระดับดี 
(เกรด B) จำนวน 5 ชุมชน  โดยเชื่อมโยงเส้นทางผ่านด่านถาวรหาดเล็กของประเทศไทย ไปยังชุมชนของกัมพูชาคือ  ชุมชนบางคะยัก  ชุมชนตาไต  ชุมชนชีพัท  ชุมชนแพรกโตนด  ชุมชนตระเปียงซังแก  ชุมชนจัมบก และชุมชนในอำเภอฮอนดัท
ของเวียดนาม

Article Details

Section
Research Article