การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Main Article Content

ศิริกัญญา แก่นทอง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  2) พัฒนารูปแบบ และ 3) ประเมินผลการใช้รูปแบบ การดำเนินการ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  2) พัฒนารูปแบบ และ 3) ประเมินผลการใช้รูปแบบ การดำเนินการ
วิจัย 3 ระยะ คือ 1) ศึกษาคุณลักษณะการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน 2) การพัฒนารูปแบบและผลิตเอกสารประกอบรูปแบบ 3) การประเมินผลการใช้รูปแบบที่พัฒนาขึ้น   ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณลักษณะการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน  ประกอบด้วยด้าน  (1) สันติภาพ  (2) สิทธิมนุษยชน  (3) ประชาธิปไตย และ (4) การพัฒนาที่ยั่งยืน 2) รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) แนวคิดพื้นฐาน/เป้าหมาย (2) หลักการ/วัตถุประสงค์/แนวทางจัดการเรียนการสอนของรูปแบบ ตามกรอบการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน (3) เอกสารประกอบการสอน (4) กระบวนการจัดการเรียนการสอน (5) การวัดและ
ประเมินผล 3) การประเมินรูปแบบ  ชุดการจัดการเรียนรู้/กิจกรรม 4 หน่วย มีประสิทธิภาพ  มีค่าเท่ากับ 91.37/91.25 มากกว่าที่กำหนดไว้ คือ 80/80  ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันที่พัฒนาขึ้น พบว่า คุณภาพของ
รูปแบบ ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้องครอบคลุมภาพรวมแต่ละองค์ประกอบ อยู่ในระดับมาก มีผลสัมฤทธิในการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และความเหมาะสมของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด

Article Details

Section
Research Article