ความสุขในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

Main Article Content

วารุณี มีเจริญ วิยะการ แสงหัวช้าง ศุภลักษณ์ ศรีธัญญา

Abstract

การวิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความสุขในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี และเปรียบเทียบระดับความสุขของบุคลากรที่มีตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษา  การวิจัยเชิงบรรยายนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความสุขในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี และเปรียบเทียบระดับความสุขของบุคลากรที่มีตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษา 
และประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ที่คัดเลือกตามความสะดวก จำนวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และแบบสอบถามความสุขในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ผ่านการทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคมีค่าเท่ากับ .99 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย และทดสอบค่าที   ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความสุขอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 67.31 และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบของความสุขทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสถาบัน ด้านผู้บริหาร ด้านทีมงานประกันคุณภาพ ด้านอาจารย์ และด้านผู้ประเมิน
คุณภาพ พบว่า ค่าเฉลี่ยความสุขของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ นอกจากนี้บุคลากรของวิทยาลัยที่มีประเภทของตำแหน่งงาน วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน มีความสุขในการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาไม่แตกต่างกัน 

Keywords

Article Details

Section
Research Article