คุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการศึกษา

Main Article Content

ชลธิชา มะลิพรม

Abstract

คุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการศึกษานั้นเกิดจากการทำให้บุคลากรทางการศึกษามีความสุขแสดงถึงสภาพการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีมีผลต่อความสำเร็จของสถาบันทางการศึกษา สาเหตุของความสุขในการทำ คุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการศึกษานั้นเกิดจากการทำให้บุคลากรทางการศึกษามีความสุขแสดงถึงสภาพการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีมีผลต่อความสำเร็จของสถาบันทางการศึกษา สาเหตุของความสุขในการทำ
งานนั้นได้มีการศึกษาวิจัยอย่างแพร่หลาย โดยผลการวิจัยพบว่าคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการศึกษาส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความสุขในการทำงาน อีกทั้งคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการศึกษาก็ส่งผลต่อความผูกพันต่อสถาบันทางการ
ศึกษาที่ตนเองสังกัดเช่นเดียวกันวัตถุประสงค์ของบทความนี้คือเพื่อเสนอแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงวรรณกรรมที่แสดงถึงคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรทาง
การศึกษาได้ทำการศึกษาแนวคิดคุณภาพชีวิตและคุณภาพชีวิตในการทำงาน โดยคุณภาพชีวิตประกอบด้วยด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรมด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้า ด้านโอกาสในการพัฒนา
สมรรถภาพ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา ด้านประชาธิปไตยในการทำงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตส่วนตัว และด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคมจากการศึกษาแนวคิดได้ข้อสรุปว่าคุณภาพชีวิตมีอิทธิพลต่อ
ความสุขในการทำงาน และคุณภาพชีวิตในการทำงานทั้ง 8 ด้านมีผลต่อของความสุขในการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาและส่งผลไปจนถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Article Details

Section
บทความวิชาการ