การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Main Article Content

อิบรอฮิม สารีมาแซ กิจฐเชต ไกรวาส ประภาส ปิ่นตบแต่ง

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่าง คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นจำนวน 159 คน ในจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามอำเภอ ใช้จำนวนประชากรแต่ละจังหวัดเป็นฐานในการคำนวณขนาดตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยง โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.98 และ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่าง คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นจำนวน 159 คน ในจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามอำเภอ ใช้จำนวนประชากรแต่ละจังหวัดเป็นฐานในการคำนวณขนาดตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยง โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.98 และ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการต่อการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในเขตพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน (X= 4.12) ด้านการวางแผน (X= 4.08) ด้านการติดตามและประเมินผล (X= 4.05) ด้านการบริหารจัดการ (X= 4.04) ด้านความเหมาะสมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (X= 4.03) ด้านงบประมาณ (X= 4.00) และด้านวัสดุและครุภัณฑ์ (X= 3.97) และระดับความคิดเห็นการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ ด้านระเบียบข้อบังคับและนโยบายภาครัฐ (X= 4.24) และอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร (X= 4.15) ด้านงบประมาณ (X= 4.11) ด้านรูปแบบการดำเนินงาน (X= 4.09) และด้านกระบวนการมีส่วนร่วมและรูปแบบการพัฒนา (X= 4.03)

Keywords

Article Details

Section
Research Article