การประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Main Article Content

อิบรอฮิม สารีมาแซ กิจฐเชต ไกรวาส ประภาส ปิ่นตบแต่ง

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่าง คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นจำนวน 159 คน ในจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามอำเภอ ใช้จำนวนประชากรแต่ละจังหวัดเป็นฐานในการคำนวณขนาดตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยง โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.98 และ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่าง คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นจำนวน 159 คน ในจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามอำเภอ ใช้จำนวนประชากรแต่ละจังหวัดเป็นฐานในการคำนวณขนาดตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยง โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.98 และ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการต่อการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในเขตพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน (X= 4.12) ด้านการวางแผน (X= 4.08) ด้านการติดตามและประเมินผล (X= 4.05) ด้านการบริหารจัดการ (X= 4.04) ด้านความเหมาะสมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (X= 4.03) ด้านงบประมาณ (X= 4.00) และด้านวัสดุและครุภัณฑ์ (X= 3.97) และระดับความคิดเห็นการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ ด้านระเบียบข้อบังคับและนโยบายภาครัฐ (X= 4.24) และอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร (X= 4.15) ด้านงบประมาณ (X= 4.11) ด้านรูปแบบการดำเนินงาน (X= 4.09) และด้านกระบวนการมีส่วนร่วมและรูปแบบการพัฒนา (X= 4.03)

Keywords

Article Details

Section
Research Article

References

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. (2552). รายงานการวิจัยประเมินกองทุนสุขภาพตำบล. กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พจนารถ ดวงคำน้อย และขจรศักดิ์ วงษ์ขันธ์. (2554). ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยบุรี. วารสารสุขภาพประชาชนภาคเหนือ.

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช 2545 (2545,18 พฤศจิกายน).ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 119 ตอนที่ 116 ก
หน้า 1.

วัลลภ รัฐฉัตรานนท์. (2554). เทคนิควิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. (2551). ถอดบทเรียนการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่.
กรุงเทพฯ: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง จำกัด.

สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี. (2556). พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ. นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข