เหตุผลการเลือกสถานที่เรียน สถานที่ทำงาน และทัศนคติต่อความต้องการทำงานหลังสำเร็จการศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกและของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนี สรรพสิทธิ์ประสงค์

Main Article Content

นภชา สิงห์วีรธรรม กิตติพร เนาว์สุวรรณ ปัทมา ผ่องศิริ สอาด มุ่งสิน นภัทร บุญเทียม

Abstract

การวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเหตุผลในการเลือกสถานที่เรียนและสถานที่ทำงานของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลังสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 2) เปรียบเทียบทัศนคติต่อความต้องการทำงานในภูมิลำเนาที่ผู้ปกครองอาศัยหลังสำเร็จการศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านกับกลุ่มที่ไม่ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 632 คนด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามทัศนคติต่อความต้องการทำงานในภูมิลำเนาที่ผู้ปกครองอาศัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือกเรียนในสถานศึกษาและปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาในสถานบริการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านการตรวจสอบเชิงเนื้อหา ได้ค่า IOC ระหว่าง .67-1.00 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .73 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Independent t-test  การวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเหตุผลในการเลือกสถานที่เรียนและสถานที่ทำงานของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลังสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 2) เปรียบเทียบทัศนคติต่อความต้องการทำงานในภูมิลำเนาที่ผู้ปกครองอาศัยหลังสำเร็จการศึกษาในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ระหว่างกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านกับกลุ่มที่ไม่ร่วมกิจกรรมเปิดบ้านของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 632 คนด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามทัศนคติต่อความต้องการทำงานในภูมิลำเนาที่ผู้ปกครองอาศัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเลือกเรียนในสถานศึกษาและปฏิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาในสถานบริการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านการตรวจสอบเชิงเนื้อหา ได้ค่า IOC ระหว่าง .67-1.00 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากับ .73 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Independent t-test  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านและไม่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้าน มีเหตุผลในการเลือกสถานที่เรียนหลังสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามความชอบของตนเอง คำนึงถึงค่าใช้จ่ายหรือฐานะของครอบครัว และเลือกตามความต้องการของพ่อแม่ สำหรับเหตุผลในการเลือกสถานที่ทำงาน จะเลือกตามความชอบของตนเอง เลือกมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเลือกทำงานตรงตามสาขาที่เรียนมา และ(2) กลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านกับกลุ่มที่ไม่ร่วมกิจกรรม เปิดบ้านมีทัศนคติต่อความต้องการทำงานในภูมิลำเนาที่ผู้ปกครองอาศัยหลังสำเร็จการศึกษาใน วิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

Keywords

Article Details

Section
Research Article
Author Biography

กิตติพร เนาว์สุวรรณ, Boromarajonani College of Nursing, Songkhla

Thailand Citation Index Centre