การเสริมสร้างศักยภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดจันทบุรี

Main Article Content

รัจน์ชีวาต์ ตั๋นติกุลวรา สุทธินันท์ โสตวิถี

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา 1) ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดจันทบุรี 2) สร้างรูปแบบและทดสอบรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดจันทบุรี เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงสำรวจกับกลุ่มภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวจันทบุรี 3 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ และการวิจัยกึ่งทดลองเจาะจงเลือกตัวแทนภาคีเครือข่าย 30 คน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยการจัดการความรู้ สร้างรูปแบบการเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดจันทบุรี และทำการทดสอบก่อนและหลังด้วยแบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวิจัยพรรณนา และสถิติทดสอบการถดถอยเชิงพหุคูณ และ ค่า paired-sample t-test  การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา 1) ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดจันทบุรี 2) สร้างรูปแบบและทดสอบรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนที่เหมาะสมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดจันทบุรี เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงสำรวจกับกลุ่มภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวจันทบุรี 3 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ และการวิจัยกึ่งทดลองเจาะจงเลือกตัวแทนภาคีเครือข่าย 30 คน ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยการจัดการความรู้ สร้างรูปแบบการเสริมศักยภาพเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดจันทบุรี และทำการทดสอบก่อนและหลังด้วยแบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวิจัยพรรณนา และสถิติทดสอบการถดถอยเชิงพหุคูณ และ ค่า paired-sample t-test  ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพของคนในชุมชนมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้เมื่อนำตัวแปรต่างๆ ทางด้านศักยภาพ ได้แก่ ความรู้ เจตคติ การปฏิบัติการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วม ที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดจันทบุรีมาสร้างรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมานำเสนอในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตัวแปรดังกล่าวสามารถสร้างเป็นรูปแบบการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม และเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่ามีความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 และเมื่อทำการทดสอบศักยภาพของตัวแทนภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี พบว่า การวัดศักยภาพหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการมีคะแนนสูงขึ้นก่อนการประชุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05

Keywords

Article Details

Section
Research Article