ผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) รายวิชา การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Main Article Content

เกษรา บ่าวแช่มช้อย รจเรข กำแหงกิจ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน และ 3) ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชา การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุ่ม 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 48 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการสอนกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน 2) แบบประเมินผลการเรียนรู้ ได้ค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.782 3) แบบทดสอบการค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ และ 4) แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยได้หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR–20 เท่ากับ 0.863 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีประสิทธิผล  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน และ 3) ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชา การค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุ่ม 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 48 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการสอนกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน 2) แบบประเมินผลการเรียนรู้ ได้ค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.782 3) แบบทดสอบการค้นคว้าสารสนเทศและการเขียนงานทางวิชาการ และ 4) แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยได้หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR–20 เท่ากับ 0.863 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีประสิทธิผล  ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน พบว่า หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการทำงานกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ การฝึกปฏิบัติ การส่งงานที่ตรงเวลา และมีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุดทุกการวัดและการประเมินผล 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีการพัฒนาขึ้นร้อยละ 52.98 และ 3) การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน พบว่า 3.1) ด้านผู้สอน นักศึกษาส่วนใหญ่คิดเห็นว่าอาจารย์สอนให้นักศึกษาเข้าใจได้ง่ายขึ้น  3.2) ด้านเนื้อหา นักศึกษาส่วนใหญ่คิดเห็นว่า เนื้อหาครอบคลุมและเหมาะสม สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และ 3.3) ด้านวิธีการสอน นักศึกษาส่วนใหญ่คิดเห็นว่า อาจารย์มีเทคนิคในการสอนที่ดี 

Article Details

Section
Research Article