ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการจัดระบบซะกาตในสังคมร่วมสมัย กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส

Main Article Content

ตัรมีซี สาและ

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการจัดระบบซะกาตในสังคมร่วมสมัย กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส และ 2) ศึกษาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาการจัดระบบซะกาตในสังคมร่วมสมัย กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส โดยทำการศึกษาข้อมูลจากคัมภีร์อัลกุรอานหะดีษ ตำราวิชาการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซะกาต และเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา (อีหม่าม) ประชาชนมุสลิมผู้สนใจทั่วไป และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส จำนวน 400 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามหาค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการจัดระบบซะกาตในสังคมร่วมสมัย กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส และ 2) ศึกษาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาการจัดระบบซะกาตในสังคมร่วมสมัย กรณีศึกษา จังหวัดนราธิวาส โดยทำการศึกษาข้อมูลจากคัมภีร์อัลกุรอานหะดีษ ตำราวิชาการ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซะกาต และเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา (อีหม่าม) ประชาชนมุสลิมผู้สนใจทั่วไป และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส จำนวน 400 คน คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามหาค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค มีค่าเท่ากับ 0.99 นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัญหา และอุปสรรคของการพัฒนาการจัดระบบซะกาตในสังคมร่วมสมัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 3.69, S.D. = .97) ส่วนการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดระบบซะกาตในสังคมร่วมสมัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X= 3.49, S.D. = 1.12) และ 2) ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาการจัดระบบซะกาตในสังคมร่วมสมัยของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุว่า ควรจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการระบบซะกาตหรือกองทุนซะกาตในจังหวัดให้มีความชัดเจน เป็นที่ยอมรับ เป็นที่ประจักษ์และดำเนินการบริหารจัดการระบบซะกาตที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Article Details

Section
Research Article