เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการของ คณะครูอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนศิษย์เก่า บุคคลทั่วไปที่สนใจ ในด้านเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน มานุษยวิทยา โบราณคดี ประชากรศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Vol 6 No 1 (2019): มกราคม-มิถุนายน 2562

Published: 2019-01-19

ธรรมาภิบาล วัฒนธรรมองค์การ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของเทศบาลในเขตภาคใต้ของประเทศไทย

กิตติ์รวี เลขะกุล, นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว, ศรัญลักษณ์ เทพวารินทร์

78-91

แบบจำลองการวัดความสำเร็จของกลุ่มสินค้าโอทอปประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

สุณีย์ บุตรดี, บัณฑิต ผังนิรันดร์, ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์

106-117

View All Issues