Vol 4, No 2 (2017)

กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

6 มิถุนายน 2560

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

บทความวิจัย

ผลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 pdf
ฟัตมาอัสไวนี ตาเย๊ะ, ณัฐินี โมพันธุ์, มัฮดี แวดราแม 1-14
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 pdf
อัจฉรา ตาเล๊ะเจ๊ะโซะ, อนันต์ อารีย์พงศ์, พูนสุข อุดม 15-25
การศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนสังกัดมูลนิธิคริสเตียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ pdf
ฤทัยชนนี สิทธิชัย, ธันยากร ตุดเกื้อ 26-37
ผลกระทบของความเป็นมืออาชีพของนักบัญชีและการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ pdf
มารีนี กอรา, กุลวดี ลิ่มอุสันโน 38-50
การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ในโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จังหวัดระนอง pdf
อัญญรัตน์ นาเมือง 51-58
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ และการอาศัยอยู่ร่วมกันกับผู้สูงอายุที่มีผลต่อสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา pdf
กิตติพร เนาว์สุวรรณ, ปฐมามาศ โชติบัณ 59-68
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัดโรงพยาบาลตติยภูมิแห่งหนึ่งในภาคใต้ pdf
สิรินันท์ ขุนเพ็ชร์, ฮอเดียะ บิลยะลา 69-80
ประสิทธิผลการฟื้นฟูสมรรถภาพทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวของคนตาบอดต่อความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวัน ในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส pdf
วาสนา กาญจนะ, อรุโณทัย พูลเทพ, นูรีน อาแวฮาโละ, ฮุสนา อูมูดี, อาซียังวาตี สาแลแม 81-88