Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 1 (2014): มกราคม-มิถุนายน 2557 (ปฐมฤกษ์) 6 อาหารท้องถิ่น วัฒนธรรมการกินแบบพื้นบ้าน สืบสานสู่อาเซียน Abstract   PDF
สุนีย์ วัฑฒนายน
 
Vol 3, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 กระบวนการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สำหรับการฝึกอบรมพนักงานในองค์การ Abstract   PDF
เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย
 
Vol 3, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 การจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช Abstract   PDF
สุขุมา เพ็งจันทร์, อโนทัย ประสาน
 
Vol 1, No 2 (2014): กรกฎาคม-ธันวาคม2557 การดูแลบิดามารดาตามแนวทางพระพุทธศาสนา Abstract   PDF
พระ เทพรัตนสุธี
 
Vol 2, No 2 (2015): กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสุคิริน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 Abstract   PDF
ฉัตรสุดา อมรชาติ, จรุณี เก้าเอี้ยน
 
Vol 2, No 1 (2015): มกราคม-มิถุนายน 2558 การบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มลำภู - บางนาค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 Abstract   PDF
อมรพงศ์ พันธ์โภชน์, จรุณี เก้าเอี้ยน
 
Vol 3, No 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2559 การประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส Abstract   PDF
เขมภพ นพคุณ, วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน, เรวดี กระโหมวงศ์
 
Vol 4, No 2 (2017): กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 การประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด ในโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จังหวัดระนอง Abstract   PDF
อัญญรัตน์ นาเมือง
 
Vol 1, No 1 (2014): มกราคม-มิถุนายน 2557 (ปฐมฤกษ์) การพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ส่งเสริมคุณธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองนราธิวาส Abstract   PDF
จินตนา พลาศัย
 
Vol 4, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนาความสามารถในการเขียนย่อความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดการสอนแบบแผนผังความคิด Abstract   PDF
จุฑาทิพย์ ไกรนรา, อนันต์ อารีย์พงศ์, พูนสุข อุดม
 
Vol 2, No 1 (2015): มกราคม-มิถุนายน 2558 การพัฒนาชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ปริพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Abstract   PDF
ธันย์วรัชญ์ วงษ์ตั้นหิ้น, สุรพล เนาวรัตน์, สุรินทร์ สมณะ
 
Vol 4, No 2 (2017): กรกฎาคม - ธันวาคม 2560 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนเรื่องตามจินตนาการวิชาภาษาไทยโดยใช้สื่อประสมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Abstract   PDF
อัจฉรา ตาเล๊ะเจ๊ะโซะ, อนันต์ อารีย์พงศ์, พูนสุข อุดม
 
Vol 1, No 1 (2014): มกราคม-มิถุนายน 2557 (ปฐมฤกษ์) การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกาลิซา อำเภอระแงะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 Abstract   PDF
ปิยวรรณ ไกรนรา
 
Vol 3, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทักษะการคิดของนักศึกษาในรายวิชาทักษะการคิด (Thinking Skills) รหัสวิชา 11-024-112 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) Abstract   PDF
เดชดนัย จุ้ยชุม, เกษรา บ่าวแช่มช้อย, ศิริกัญญา แก่นทอง
 
Vol 1, No 2 (2014): กรกฎาคม-ธันวาคม2557 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง นโยบายการเงิน การคลัง และการค้าระหว่างประเทศ โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 ร.ร.ญ.ส. จ.สงขลา Abstract   PDF
วิชัย วงศ์สุวรรณ
 
Vol 3, No 2 (2016): กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รายวิชา ส 32102 เศรษฐศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน WORPEREP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Abstract   PDF
วิชัย วงศ์สุวรรณ
 
Vol 1, No 1 (2014): มกราคม-มิถุนายน 2557 (ปฐมฤกษ์) การพัฒนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์: จากอดีตสู่ปัจจุบัน Abstract   PDF
จงรัก พลาศัย
 
Vol 4, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการสอนภาษาพม่าเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Abstract   PDF
อัญญรัตน์ นาเมือง
 
Vol 2, No 1 (2015): มกราคม-มิถุนายน 2558 การพัฒนารูปแบบการพยาบาลด้านจิตสังคมผู้สูงอายุโรคสมองเสื่อม โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ Abstract   PDF
สนธยา มณีรัตน์, สุมณฑา บุญชัย
 
Vol 1, No 2 (2014): กรกฎาคม-ธันวาคม2557 การพัฒนาศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดนราธิวาส Abstract   PDF
นงลักษณ์ ลิ่มทวีกูล, แวปา วันฮุสเซนต์
 
Vol 4, No 1 (2017): มกราคม-มิถุนายน 2560 การพัฒนาสุขภาวะองค์กรด้วยการจัดการความรู้ Abstract   PDF
ปรียนุช ชัยกองเกียรติ, นิมัศตูรา แว, สาธิมาน มากชูชิต, วราภรณ์ ศิวดำรงพงศ์
 
Vol 3, No 1 (2016): มกราคม-มิถุนายน 2559 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่น เรื่อง พืชภูมิปัญญา ที่ใช้กระบวนการสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส Abstract   PDF
ฟาดีละฮ์ ศรัทธาสุภัคกุล, วัลลยา ธรรมอภิบาล อินทนิน, สุธาสินี บุญญาพิทักษ์
 
Vol 1, No 2 (2014): กรกฎาคม-ธันวาคม2557 การพัฒนาเยาวชนแนวพุทธ Abstract   PDF
พระมหากำพล คุณงฺกโร
 
Vol 2, No 2 (2015): กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 การศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ในการบริการวิชาการองค์ความรู้ ด้านภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเศรษฐกิจพอเพียงกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการรักบ้านเกิด คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ Abstract   PDF
เดชดนัย จุ้ยชุม, นวลปราง อรุณจิต, ฮัสสัน ดูมาลี, เกษรา บ่าวแช่มช้อย
 
Vol 2, No 2 (2015): กรกฎาคม-ธันวาคม 2558 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการดำเนินงานวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง Abstract   PDF
บุหลัน พุฒพิทักษ์, สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์, สมคิด นาคขวัญ
 
1 - 25 of 76 Items 1 2 3 4 > >>